Mammaaksa Adda Addaa

Bantuu fi cuftuu addaa kan ta’e (kan of keessatti qabatu) F. com (Bankers Adda). Kitaaba Afaan Oromoo Kitaabi haaraan mata. Maqaan Ilmaan Oromoo Godina Arsii lixaa Aanaa Adaabbaa gandoota adda addaa keessaa qabamuun himannaan dharaa murna bicaa Wayyaaneetiin irratti banamuudhaan mana murtii walii galaa Oromiyaa dhaddacha kibbaa magalaa shaashamanneetti,yakki himannaa seeraa bara 1996 bahe keewwata 32(1A,B)fi 239 darbitanii jirtu jechuun himannaan isaanirratti baname. Yeeroo amma kanatti dhaaba siyyas tayee garee siyaasaa kamiyyu keessa kan hinjirreefi qo'aannaa fi barnootarra akkan jiru ibsuun barbaadaa. Join Facebook to connect with Hawwii Tulluu Fayyisaa and others you may know. Bara 1966 keessa, qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa tiif eega manaa bahe, takkaa if duuba hin deebine. Mammaaksi kun mammaaksoota ummata Oromoo biratti beekamanii fi mammaakaman keessaa mammaaksa ijoo fi warreen akkaan jireenya hawaasummaa keessatti barbaachisoo ta’an keessatti akka ramadamuu danda’us tilmimaamuun nama hin rakkisu. 5birr per your invitations. Mammaaksi kun mammaaksoota ummata Oromoo biratti beekamanii fi mammaakaman keessaa mammaaksa ijoo fi warreen akkaan jireenya hawaasummaa keessatti barbaachisoo ta’an keessatti akka. 2016 00:35 Magaalaa Finfinnee fi magaalaalee addaa Oromiyaa misoomaan walitti-qindeessuuf wixiname - ka jedhame Maaster Pilaanii Finfinnee mormuudhaan ka baatii Sadaasaa keessa Oromiyaa keessatti jalqabame mormiin barattootaa fi uummataa amma illee godinaalee adda. Dhugaadha, Gogaa laafaatti maruu yoo baatan, hangam akka nama rakkisu eenyufu ifadha. Oromo gospel song! Our new desktop experience was built to be your music destination. Phaalamon,Qulq. Yeroo adda addaatti bifa leenjiilleen kan isaan leenjii jechuun nutti 'hoqqisaa' turan, "isin gaazexeessitoota warra lixaati miti; isin gaazexeessitoota Itoophiyaati. Akkuma kanaan Godina Qelleem Wallaggaa, aanaa Hawwaa galaan, Godina shawaa lixaa aanaa Baakkoo Tiibbee, Horroo Goduruu magaalaa Shaambuu irraa namoota dubbisnee jirra. Fuula kana irratti:- dhimma Oromoo kan ilaalu guyyaa guyyaan; Oduu,Afoola, barreeffama garaa garaa,viidiyoo fi waraabbii sagalee adda addaa asirratti ni maxxanfamu. armeen koo yoo na eebisan akkana naan jedhu,"anni ciqiciqii bar mana dukkanaati. Jaarmiyaaleen Siyaasa Oromoo (JSO) ejjennoo waloo irra gahanii jiru. Walgahiin ummataa guyyaa 12/08/2013 magaala Phoenix, Arizona tti taa'ame injifannoo guddaan xumurameera. Dokitaronni, Abbootiin seeraa, ogeessitoonni adda addaa dandeettii fi beekumsa isaaniin qofaa yeroon Qabsoo Ummataa kana Addunyaatti ibsan irra ga'uu hubachuu qaban. jedhamu yaadannoo isaaf barattootni mana barumsaa Geeddoo sadarkaa 2ffaa keessatti taasisaniin barattootni 5n tikoota Wayyaaneen qabamanii ukkaanfamanii jiru,kunis yaadannooma barataa due kanaaf godhameen achi keessatti haaloo bahuudhaaf walitti dhuftan,ejjennoo keessan cimsachuudha kan jedhuun mootummaan Wayyaanee barattoota adda duree dha jechuun qabaman maqaan isaanii kanaa gaditti kan ibsame:. Akka carraa naannoo sana burqaa bishaanii tokko qofatu ture. Eenyummaa Oromoo, Aadaa walqixummaa fi demokraasii sirna Gadaa guddisuu. Surraallee Adda Addaa. Kanaaf haaloo hadhaawaa itti qabatee, bahaa gala ishii hordofuutti ka'e. Baay’inni Ummata Oromoo 400,000 – 2,000,000 Hin Caalu Jedha Amaartichi Geetaachoo Raddaa Malkaa jedhamtu. Waluma baruudhaafi. Getinet Dinkayehu Bitootessa 23, 2013 Duraan dursee, nagaan Obbolummaa, Oromummaa fi Sabboonummaa bakka jirtan maratti isin haa gayu. Baqattoota ummatarratti hiruun, warra ugummaa adda addaa qabanii hujii soquun, warra afaan hinbeeyneef simaa-baloo tahuun, kanneen dhukbsataniif qoricha barbaaduu fii mana yaalaa geeysuun hujii isii tahe. Kanarraa kan kae, namni fedhii isaa adda addaa galmaan gaachuuf beeyilada gosa adda addaa horsiisaa wajjiniin jiraata. Akka qoratichaatti haala kanaan fayyadamuun tokkoffaa, seera qindeeffama dhamsagoota Afaan Oromoo keessatti kan baratame miti. Directed by Muazzam Beg. Oromo TV" exists to Inform Entertain, and educate in depth on matters that have value to Oromo audience. Oduu Haaraya. Afoola Oromoo tuulamaa : walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa. Akka ibsa gartuu faashistii kanaan baheetti wixineen labsii kanaa raggaafamuudhaaf…. mammaaksa mammaaku, geerarsa geeraru, weedduu weeddisu, eebba eebbisu, aadaa leellisu baay'ee qaba. Fakkeenyaaf waayee Gootota Baalee, Calanqoo kkf yeroo kaafnu warri seenaa Calanqoo hojjete warra Calanqootti dhalatan qofa jechuu miti. Guddinni Keessan Akka Argamu Godhaa "Namoonni hundinuu itti guddachaa adeemuu kee akka arganitti, kennaa kanaan hojjedhu! Ittis of gad dhiisi!" —1 XIM. Akkaataawwan barsiisonni Afaan Oromoo kutaa kana barsiisan. Hedduun yaadumaa fi ejjennoo fakkaataa kanaa akka qaban yeroo adda addaatti kitaabban, media fi wal-tajjiilee adda addaa irratti argaa fi dhagahaa jirra. Bantuu fi cuftuu addaa kan ta’e (kan of keessatti qabatu) F. Walgahii kana irrattis miseensotnii fi deeggartootni Adda Dimokiratawaa Oromoo biyyoota Awurophaa adda addaa, kan. Kanaaf haaloo hadhaawaa itti qabatee, bahaa gala ishii hordofuutti ka'e. We are originally from Ethiopia and our Tribe name is OROMO, but having fled our country because of political situation, we lived in a refugee camp in Kenya and another country. 1 post published by oromsamsungtutorial on June 10, 2016. Anumti ofii kootii yeroo tokko tokko hoteelas ta'u waajjiraalee gara garaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti argaman tokko tokko yeroon deemu tarii Afaan Oromoo wal'aaluu danada'u jedhee yaaduurraan kan ka'e afaan biraan fayyadama; garuu namichumti an afaan biraa itti dubbadhu nama Afaan Oromoo danda'u ta'ee argama. Gugsii keessatti namoonni gartuu lamatti hiramanii ykn naannoo adda addaa irraa dhufanii akka walitti aananiin tumsa ijaarratanii gamaa gamana. Akkuma kutaa tokkoffaa keessatti ilaalle dandeetti keenya akka hin gabbifanne wantoonni gufuu nutti ta'an keessaa; Hojiin kuni ulfaatadha, galmaan gahuu hin danda'u, yeroon isaa dheeradha, namoonni narraa hin jaallatan, ni tufatu, dogongoruun danda'a sababoota kanaa kana fakkaatan dhiheessun kana hunda maaltu na xaarse osoo adabadhee ta'ee maaltu narraa hir'ata jenne dandeetti keenya. Asoosamni Suura Abdii dhugeeffanna hawaasaa bifa afwalaloon fayyadamuurratti asoosamoota kaanirraa adda bahuun garagarummaa isaanii agrsiisa. 248 J’aime. Afoola Oromoo keessaa sirbi godinaalee addaddaatti haala garagaraatiin kan ibsamuufi moggaasa addaddaa kan qabuudha. Mammaaksa Oromoo. Mudannoo kan biraa, miidiyaalee Itoophiyaa irraa adda baasanii, dhiibbaa gaazexeessitoota Dhaabbata Raadiyoofi TV Oromiyaarran gahan isinitti haa himuuti. Mammaaksa Oromoo. Jiruu gaarii tan qananii, Dhadhaa, deeymaa fi aananii, Marqaa, caccabsaa fi cuukkoo, Suga gaarii dha dhihanni, Qorqodaan qabu nyaanni, Garaan quuftee ijjidaranii. Surraallee Adda Addaa. pdf), Text File (. Akkuma caasaa hawaasa tokkoottis gaheefi dirqama isaanii ba’uu keessatti bakka guddaa haa qabataniyyuu malee, sirnoota adda addaa addunyaan kun keessa darbite keessatti, sadarkaa hawaasaa keessaa akka gadi antummaatti, ilaalamaa turaniiru. Qamaleen karaa bishaan dhugdu dhabde. Uummatni keenya uummatni Oromoo erga gabrummaa Habashaa jalatti kufee kaasee hanga har’aatitti jabana tokkorraa jabana biraatti, bara tokkorraa bara biraatti, mootommaa Habashaa tokkorraa kan biraatti yeroo dabru, qabeenyi isaa saamamaa, ijoolleen isaa. You may send this item to up to five recipients. Gosoon afoolaa hedduun keessumattuu kanneen akka sheekkoo, mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf. Waayee kanatu rakkoolee adda addaa uumaa deema. Kun waliigaltee seeraa (contractual agreement) dhaan raawwatuu qaba. jedhamu yaadannoo isaaf barattootni mana barumsaa Geeddoo sadarkaa 2ffaa keessatti taasisaniin barattootni 5n tikoota Wayyaaneen qabamanii ukkaanfamanii jiru,kunis yaadannooma barataa due kanaaf godhameen achi keessatti haaloo bahuudhaaf walitti dhuftan,ejjennoo keessan cimsachuudha kan jedhuun mootummaan Wayyaanee barattoota adda duree dha jechuun qabaman maqaan isaanii kanaa gaditti kan ibsame:. Biyya keenya keessattiis, jechootaafi mammaaksa xiinsammuu…. See more of Mammaaksa Oromoo on Facebook. Wal Haa Yaadachiifnuu, Jechoota Adda Addaa. Assosamoota gaggabaaboo Oromoo 3 ODUU "Soniyyee kophaa kee maal asii goota?" naan jette intalli diimtuu, dheertun ilkaan kaarruu takka, Dilbata ganama ji'a Waxabajjii bara 2000. 3,661 likes · 7 talking about this. Get the most recent updates from our site and be updated your self. Garboonni kun sanyii, sabaa, fi amantii adda addaa keessaa kan dhufani turan. Fakkeenyaaf , qeesii, paasterii, tajaajilaa, imaama, sheekii, fa’aan amantaa Kiristaanaa fi Islaamaa keessatti beekamoo dha. Isaanis:Brixaniyaa, Faransaa fi Xaliyaanii dha. docx), PDF File (. Anumti ofii kootii yeroo tokko tokko hoteelas ta’u waajjiraalee gara garaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti argaman tokko tokko yeroon deemu tarii Afaan Oromoo wal’aaluu danada’u jedhee yaaduurraan kan ka’e afaan biraan fayyadama; garuu namichumti an afaan biraa itti dubbadhu nama Afaan Oromoo danda’u ta’ee argama. The history of external colonisation of Africa can be divided into three stages, Classical antiquity, Arab conquest, and European colonialism. Mammaaksa Oromoo. Prepare for IBPS PO, IBPS Clerk, Bank PO, Bank Clerk exams, SSC CGL, CHSL, MTS & other SSC exams via Adda247 mock tests, video courses, e-books and more! Expedite your exam preparation with the best study material. Qeerramsaa eegee hin qabanu, qabanu gadi hindhiisanu:Warraaqsaa jalqabdee yoo dhiiste of ajjeeste jechuudha (Marxism Theory). 0 and all version history for Android. Yaroo baay’ee manguddooti araarsaafis ta’e marii hawaas dinagdee adda addaaf yoo walga’an yaada isaanii gadi fagessanii garuu osoo dubbii hindheeressin ibsachuuf mammaaksatti fayyadamu. Facebook gives people the power to share and makes the. jedhamu yaadannoo isaaf barattootni mana barumsaa Geeddoo sadarkaa 2ffaa keessatti taasisaniin barattootni 5n tikoota Wayyaaneen qabamanii ukkaanfamanii jiru,kunis yaadannooma barataa due kanaaf godhameen achi keessatti haaloo bahuudhaaf walitti dhuftan,ejjennoo keessan cimsachuudha kan jedhuun mootummaan Wayyaanee barattoota adda duree dha jechuun qabaman maqaan isaanii kanaa gaditti kan ibsame:. Aadaan jiruuf jireenya ummata tokkos ta’u kan baayyinaan calaqisu hoomiishi aadaa jedhamuu kanaani. Amala gaariifi tooftaalee jireenyaa barsiisuuf nifayyadu. Heera mootummaa Itoophiyaa keeyyata 49 keeyyata xiqqaa 5 irratti naannoon Oromiyaa faayidaa addaa Bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa argattu seeran akka murta'uu kaa'ee ture. Kookaa fakeenya fudhachuu dandeenya. Akkuma kutaa tokkoffaa keessatti ilaalle dandeetti keenya akka hin gabbifanne wantoonni gufuu nutti ta'an keessaa; Hojiin kuni ulfaatadha, galmaan gahuu hin danda'u, yeroon isaa dheeradha, namoonni narraa hin jaallatan, ni tufatu, dogongoruun danda'a sababoota kanaa kana fakkaatan dhiheessun kana hunda maaltu na xaarse osoo adabadhee ta'ee maaltu narraa hir'ata jenne dandeetti keenya. Guyyaa har'aa wayta Oromoon Finfinneetti of mul'isu ilmaan Oromoo Dirre Dhawaatti ilmaan Nafxenyaatiin tumamaa oolan. Directed by Muazzam Beg. Join Facebook to connect with Warraaqsa Tokkummaa Oromoo and others you may know. Also we give the. Isaan kunis kennaa addaa kan namni biraa ijaan arguu hindandeenye moora horii, barruu harkaa, siinii bunaa, aara gaayyaafi aara ixaanaa laaluun waan namaaf oodan niqaban. mirkaneessa. Diinni dargaggoo Oromoo irratti xiyyeeffatee hidhaa, ajjeechaa, ukkaamsuu, arihatamuu fi rakkoolee adda addaa irraan gahu illee dargaggoon osoo hin jilbeenfanne wal gurmeessuu dhaan diddaan agarsiisaa jiru kan diina muddamsuu keessa seensisaa jiruu fi bilisummaan ummata Oromoo kan hin hafne tahuu mirkaneesse dalagaa boonsaa dargaggoo Oromoon. Kuusa Faarfannaa Adda Addaa. Biyya keenya keessattiis, jechootaafi mammaaksa xiinsammuu…. Kana jechuun, dhiirri tokko dubartoota adda addaa waliin yookaan dubartiin tokko dhiira adda addaa waliin yoo quunnamtii saalaa raawwate/raawwatte, namoota kanneen keessaa kan dhibee kanaan qabame yoo jiraate kaawwan waliin gahuuf salphaa ta’a jechuudha. Maallaqni hin dubbatu,garuu soba dhugaa fakkeessa. - Rakkoon adda addaa kan akka dhibeelee daddarbaafi hoongeen biyya keessa haala addaatiin tamsa'uu, tamsa'inni dhibeewwaniifi beelaatiis haala yaaddeessaan osoo mul'atuu ummaticha eewaluuf dantaa dhabuu. Mammaaksa kallattii tokko qofaan hiikne ibsuun akka hin danda’amne hayyooni qorannoo adda addaa taasisan ibsu. Ummatni keenya biyyoota alaa adda addaa keessa jiraatus aggaammii diinaa kana dura dhaabbatuun sagalee ummata Oromoo mootummootaa fi dhaabbattoota addunyaa gara garaa birattti dhageettii akka argatu gochuuf kana sana osoo hin jenne harka wal qabatee ka'uun mormii fi balaaleffannaan agarsiise kan dinqisiifamu dha. ONN LIVE : ONK 14 2018 QOPHII ADDAA Sirna Galateeffannaa fi Beekamtii Artiistoota Oromoo ABOn Qophaawe Wabiin keenya uummata keenya uummata Oromooti, meeshaan waraanaa keenyas Oromoodha! Adda Bilisummaa Oromoo kan dhalche roorroo halagaati. Mammaaksi kun mammaaksoota ummata Oromoo biratti beekamanii fi mammaakaman keessaa mammaaksa ijoo fi warreen akkaan jireenya hawaasummaa keessatti barbaachisoo ta’an keessatti akka. Maaliif yoo jedhame, Ummata sirnootaa fi goobantoota adda addaa waggoota 150 oliif hubatee jiru waan ta'eef, akka salphaatti gaaffii isaa bu'uraa irraa maqa jedhee waanan hin amanneefii. Kuusaa walaloo Afaan Oromoo. Ani miidiyaa Itoophiyaa keessa hojjachaa waan tureef, amala woyyaane’ee bareechee beeka. Barsiisuu: Gosoon afoolaa hedduun keessumattuu kanneen akka sheekkoo, mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf. Ummattoonnii kunneenis, hiibboo akka meeshaa bashannanaa, duudhaafi ogummmaa isaanii dhalootaa dhalootatti daddabarsuuf gargaaramaa turaniiru. amsiiqaa gilgaala 10Afi B jalatti gaaffiiwwan qayyabannoo dhiyaatan kennuufin akka adda baafatan taasisi. Biloogiin kun Afaan oromoo, afaan ingilizii fi Afaan Amaraatiin walqunnama walqunnamsiisa. 501 likes · 2 talking about this. Barri isaa bara dhengeeddaa (2014), yeroo ayyaanni saboota, sabi-lammootaafi uummattoota Itoophiyaa naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti kabajamee turetti, garoota jilaa naannoolee sagalii Itoophiyaa hunda keessaa dhufaniifi jala bultii. Gosoon afoolaa hedduun keessumattuu kanneen akka sheekkoo, mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf. Facebook gives people the power to share and makes. Bishaan jige haga dhaqqaban ol-qaban jedhan jenneeti, HAMBAA HABALEE CITTEE faana dhayuu bane. Isin gaazexeessitoota uummataati miti, gaazexeessitoota mootummaati male. Habashoonni, 'Oromoon bardhibbee 16ffaa booda Itoophiyaa keenya seene' jechuu irratti yoo wal tahan, nuti ammoo dubbii kanaaf deebii kenninu irratti dhugaa wal fakkaataa tokko qabaachuu qabna. Join Facebook to connect with Ibsa Abdalla and others you may know. Sababa kanaaf, humnoonni Awropaa sadii naannoo kanatti kolonii qabaachuudhaaf wal dorgomuu jalqabu. Directed by Muazzam Beg. Getinet Dinkayehu Bitootessa 23, 2013 Duraan dursee, nagaan Obbolummaa, Oromummaa fi Sabboonummaa bakka jirtan maratti isin haa gayu. Jaarsummaanis kanumaan addaan gale. - Rakkoon adda addaa kan akka dhibeelee daddarbaafi hoongeen biyya keessa haala addaatiin tamsa'uu, tamsa'inni dhibeewwaniifi beelaatiis haala yaaddeessaan osoo mul'atuu ummaticha eewaluuf dantaa dhabuu. Qeeqa Ogbarruu Qabatamaa - Free download as Word Doc (. ""Mammaaksa, Dubbii Qoolaa,Ciigoo, Hiika Jechoota Adda addaa fi kkf mee nuuf maxxansaa walirraa barraa walis. ragaan yoo barbaachise, dhaloota har'aa irraa hubachuun ga'aa ta'a. Join Facebook to connect with Warraaqsa Tokkummaa Oromoo and others you may know. Jireenya nuffisiisaa kolfaan dabarsa. Afoola Oromoo keessaa sirbi godinaalee addaddaatti haala garagaraatiin kan ibsamuufi moggaasa addaddaa kan qabuudha. (Saudi Arabia). Settler Colonial (Neftenga Safaris) Abyssinia is structural, not an Event. adda addaa calaqqisu uffachuun ragada, dhiichisa, tirrii, shaggooyyee fi kan kana fakkaatan dhiheessuun hojii boonsaa hojjetan. Qamaleen karaa bishaan dhugdu dhabde. Kanaaf mala adda addaa baafatte. We are originally from Ethiopia and our Tribe name is OROMO, but having fled our country because of political situation, we lived in a refugee camp in Kenya and another country before we came to Norway. This page is the collection of all the quizzes from all the subjects. Afaan Oromootiin Ji'oota SIDAAMU AFFINNI DIRU AGAANA Months in English ወራት in Ge'ez, Amharic, and Tigrinya Afaan Oromo (Ji’oota) Sidamu Afoo (AGAANA) English. Jechoota adda addaa Ittiin haa barannuu Siyaasaafi herreega Mee ittiin haa barannuu Mee ittiin haa dubbannuu Afaan keenya guddaa Daranuu haa guddisnuu Mee numarti itti haa yaannuu Ilmaan haa barsiisnu Ittiin haa guddisnuu'… Dachaasaafi walabummaan obboloota isaanii kaayyoo tokkoof walfaana hiriiran barbaacha gara godina Jimmaatti kutan. It is an established historical fact that the Oromo people, the Somali and other peoples of the South were conquered and incorporated into the Abyssinian Empire at the end of 19 th century through an earth scorching policy and savagery of Menelik’s army supported by western powers such as the Great Britain and France. Kunii immoo ta'uu kan danda'u carraaqi ofiitin amala moofaa ofirraa baase amala gaarii isa haarawa ta. Haala godaansa Harargee irraa gara Arsii dhufaniin akka H/ Yuusuf odeessanitti mee haa laallu. Mammaaksa (makmaaksa)-proverb: Oromia is rich in a variety of ways, including natural resources, manpower and culture. Akka carraa naannoo sana burqaa bishaanii tokko qofatu ture. bilisummaa June 12, 2013 June 12, 2013. Please enter recipient e-mail address es. Mammaaksa Oromoo Kan akka Fardaa nyaatu gaafa akka namaa nyaatu du'a Garaacha dheedhii garaatti beeki Midhaan warra raatuu bona bona nyaatu Haadha hinqabdu hakkoof boochi/boossi Keessuma qamalee raafuu kessati argu Hiyyeessa boo'icha hingorsani hinnuu jalleesee naqa Sareen sarbaa hinqabdu Mukarbaa hinyaabbattu; gadheen qalbii hinqabdu kan darbe hinyaadatu "Kan lafatti wal hin taane muka waliin. Dhalachuu fi deemsa Aadda Dimokiratawaa Oromoo/ODF ilaalchisee dhiheenya kana marsaalee interneetii Oromoo irrattis ta'e, marsaalee sabqunnamtii Ethiopia biraa irratti yaadota adda addaa dubbisaa fi dhaggeeffachaa baane. Yemasegan Gosa is on Facebook. Mammaaksa kallattii tokko qofaan hiikne ibsuun akka hin danda'amne hayyooni qorannoo adda addaa taasisan ibsu. Barsiisuu: Gosoon afoolaa hedduun keessumattuu kanneen akka sheekkoo, mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf. Jechoota adda addaa Ittiin haa barannuu Siyaasaafi herreega Mee ittiin haa barannuu Mee ittiin haa dubbannuu Afaan keenya guddaa Daranuu haa guddisnuu Mee numarti itti haa yaannuu Ilmaan haa barsiisnu Ittiin haa guddisnuu'… Dachaasaafi walabummaan obboloota isaanii kaayyoo tokkoof walfaana hiriiran barbaacha gara godina Jimmaatti kutan. Baacoo Afaan Oromoo. Namni beeyilladoota nyaataaf, aannaniif, geejjibaaf, warreen kaan ammoo gammachuu sammuuf horsiisaa seenaa dheeraa beeyilada wajjiin akka dabarse nibeekama. 501 likes · 2 talking about this. Jaarsummaanis kanumaan addaan gale. Awwaalcha Sheekhaa irratti kumaatamni Oromoo akka argamu kan godhe kana. With Karan Sharma, Karanvir Sharma, Shaurya Chauhan, Bhaumik Sampat. (Swedish) ~Iccitiin akkuma Simbirroo ogguma nama harkaa baatu balali'uu eegalti. Dhugaan hin dhokattu akkuma namootni adda addaa muraasni na’ajjeesuf nabarbaadan kaanimmoo dhugaa jirtu dubbachuu jalqaban, kanumaan namtichi alagaan sunillee haqa jirtu erga hubatee bilbila kiyya naaf deebisee akkan dafee lafa sanii miilla kiyyya fageeffadhu natti hime. Yeeroo amma kanatti dhaaba siyyas tayee garee siyaasaa kamiyyu keessa kan hinjirreefi qo'aannaa fi barnootarra akkan jiru ibsuun barbaadaa. Yaada kana Dajanee Gammachuu (2014) yoo ibsu,. You may send this item to up to five recipients. Kuusaa walaloo Afaan Oromoo. Kan namoota maqaa dhawaman kanaas tahe kanneen ammaaf maqaa isaanii hin dhawin hundaa irratti ragaa dhiheessuun yoo feesise gara fuul-duraatti hunda tokko tokkoon dhiheessuun ni danda’ama. Oduu Durii Oromoo Oduu Durii (also called Durdurii) is part of Afan Oromo Language oral literature which is equivalent to fables in English. Abshaalli ofii nyaatee, gowwaa afaan diba. Homishaa aadaa kan jennu bayyinaan hojii artiti. Fakkeenyaaf , qeesii, paasterii, tajaajilaa, imaama, sheekii, fa’aan amantaa Kiristaanaa fi Islaamaa keessatti beekamoo dha. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Jidduu kana Mootummaan Wayyaanee karaa "Kaabinee Ministirootaa" baanuun wixinee labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu jedhu baaseera. Akka walii galaatti, sohiin isaan itti jiran geeddaramuu qaba. —Mat 24:3; Mul 1:1. Haaluma kanan, Godina Iluu Abbaa Booraa Magaalaa Mattuutti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa magaalatti keessatti argaman yeroo lammaffaaf hiriira bahuun gadda. Gosoon afoolaa hedduun keessumattuu kanneen akka sheekkoo, mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf. Sirni keessi isaa akka malee miidhamee jiru kun, bara 2005 kaasee jireenyi itti jiru, carraa nuuti laanneefiin jiraachaa jiraachuu eenyullee haaluu hin dadna'u. (Gabaasa Addaa Finfinnee, Oromia, 22 Onkoloolessa 2014) Mootummaan wayyaanee du’a aadde Tsahay Tolasaan wal qabatee dhimma deemaa jiurtti hedduu gammaddee jirti. Sababa kanaaf, humnoonni Awropaa sadii naannoo kanatti kolonii qabaachuudhaaf wal dorgomuu jalqabu. Akkam jirtu hundi keesssan kun ga biloogii haarawa waa'ee teekinolojii,bashananaa fi dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatu amma guyyaa kamisaa 30/04/07 irraa eegalee xibabuu ijaaraatiin hojii jalqabeera. Please verify that you are not a robot. Meeshichis akka yeroo dheeraa itti toletti tajaajila barbaadameef ooluuf haala of eeggannoo fi sadarkaa isaa eeggateen ogeeyyii meeshaa ulfoo kana qofa tolchuu beekaniin midhaagee dhiyaate. Nagaan nu oolchitee, nagaan nu bulchi Irraa gora nu oolchi Dogoggora nu oolchi Daafii sababii nu oolchi Hamaa nurraa qabi, tolaa nutti qabi Uumaan si kadhannaa, nuu dhagahi. Afoolota Oromoo akkaataa kanaan sassaabaman keessaa Hibboo, Mammaaksa fi Dur. Mammaaksa Oromoo Kan akka Fardaa nyaatu gaafa akka namaa nyaatu du'a Garaacha dheedhii garaatti beeki Midhaan warra raatuu bona bona nyaatu Haadha hinqabdu hakkoof boochi/boossi Keessuma qamalee raafuu kessati argu Hiyyeessa boo'icha hingorsani hinnuu jalleesee naqa Sareen sarbaa hinqabdu Mukarbaa hinyaabbattu; gadheen qalbii hinqabdu kan darbe hinyaadatu "Kan lafatti wal hin taane muka waliin. waan ofiifu ol ka'ee deebi'ee taa'u arrabsuuf jarjaruun ykn nan. Yaada kana Dajanee Gammachuu (2014) yoo ibsu,. Walgahii kana irrattis miseensotnii fi deeggartootni Adda Dimokiratawaa Oromoo biyyoota Awurophaa adda addaa, kan. Akkaataawwan barsiisonni Afaan Oromoo kutaa kana barsiisan. Akka gabaasaa Qeerroo godina Booranaa,Aanaalee garagaraa keessatti akkasuma godina Baalee keessatti haala sochii Qeerroo fi barattoota yuuniversitii fi koollejjii adda addaa irraa galan irrattti quunnamtii dhaaba ABO waliini,ijaarsa uummataa fi haala hordoftoota amantaa Musilimaa irrattis yaaddoo qabduun adda dureedhaan uummata kan nurkaa baasu,kan siyaasa keessa galchaa jiru barattoota. Ogummaa baratanii fii hayyummaa horaniin dantaa mataa isaanii gatanii, waan dhimma sabaa if dura oofaa warri hojjatan, yarumaa hundaa, qoma lammii isaanii kessatti jaalala addaa qabaatu. Join Facebook to connect with Hawwii Tulluu Fayyisaa and others you may know. SEENAA ABUUBAKAR MUUSSAA FI GUMAATA GUDDINA AFAANII FIAADAA OROMOO TIIF LAATE Abbaa Urjii tiin: Dandeeytii kennaa uumaa fii beekkomsa barataniin gargaaramuun saba isaanii tiif waan hojjataniin, ykn-is laalaa fii rakkina saba isaanii hiikuuf tattaafata godhanii fii wareegama baasaniin, seenaa saba isaanii keessatti boqannaa miidhagaa namoonni qaban, qooda gumaachaniin wal caalanillee, yaroo fii. EDUCATION. Kutaa lammaffaa. Kaafuu, biqilootaan keessattuu immoo mukaan wal qabatee sabichi seenaas himu. Aadaalee mimmiidhagoo Oromoonni ittin bekkaman kessaa inni tokko mammaaksa. Luffisa gogaa qeerransaa, leencaa yookaan uffata adda addaa irraa tolfamee gatiitti irraan duraa duubatti gadi rarra'e uffatamuu danda'a. Barsiisuu: Gosoon afoolaa hedduun keessumattuu kanneen akka sheekkoo, mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf. Kanaaf mala adda addaa baafatte. Sadda Addaa is on Facebook. Kan Baalees akkasuma. Mammaaksi kun mammaaksoota ummata Oromoo biratti beekamanii fi mammaakaman keessaa mammaaksa ijoo fi warreen akkaan jireenya hawaasummaa keessatti barbaachisoo ta’an keessatti akka. Ogummaa baratanii fii hayyummaa horaniin dantaa mataa isaanii gatanii, waan dhimma sabaa if dura oofaa warri hojjatan, yarumaa hundaa, qoma lammii isaanii kessatti jaalala addaa qabaatu. Restaurant. Oromoonni dhalatoo magaalaa Jimmaa firoomaa fi seenaa madaa Oromummaa Oromoo kutaalee biroo waliin qaban jabeeffachuu mannaa faaruu ‘የፍቅር ከተማ’ kanaan hawatamanii akka Oromummaa irraa fagaatan irratti dalagamaa yoona gahe. Namni marqa jaalatu akka kootii tokko barruu kana mammaaksa marqaatiin yoo jalqabu hancuufatu afaan guuta. Akkuma sabaa-himaalee adda addaarratti dhagayamaa fi argamaas jiru, barattootni Oromoo Yunivarsitiilee Oromiyaa adda addaa keessatti diina hanga funyaaniitti hidhate dura dhaabbatanii sodaa tokko malee waayee keenyaaf falmii guddaa godhaa akka jiranii dha. Hawwii Tulluu Fayyisaa is on Facebook. Kitaaba Afaan Oromoo Kitaabi haaraan mata. Hojjataa waajjia adda addaa keessa dalaguunis haaluma wal fakkaataa yoo muudatu mullata, yoo ba'aa itti feetu hin baatifiin jechu dha; akkuma waliinuu argaa turre. Inxoos,Qulq. Biloogiin kun Afaan oromoo, afaan ingilizii fi Afaan Amaraatiin walqunnama walqunnamsiisa. Baay’inni Ummata Oromoo 400,000 – 2,000,000 Hin Caalu Jedha Amaartichi Geetaachoo Raddaa Malkaa jedhamtu Posted by Gishe Abdi Wako on June 12, 2013 Posted in: Uncategorized. Walitti nyakanyakuu irraa kan ka'ee halkanii guyyaa manni ni dukkanaa'a. Facebook gives people the power to share and makes. Oduu Durii or Dur durii is a part of Afan Oromo Language oral litrature. Kamaal Galchuu fi booda deemsa obbo Leenchoo Baatii fi obbo Hasan Huseeniin utubamee ifatti dhuma ji'a Adoolessaa bara 2008 ykn ji'a shan dura labsamee ture, gurra namaa hedduu harkiseera. bilisummaa June 12, 2013 June 12, 2013. Fakkeenyaaf waayee Gootota Baalee, Calanqoo kkf yeroo kaafnu warri seenaa Calanqoo hojjete warra Calanqootti dhalatan qofa jechuu miti. No comments: Post a Comment. Gaaffileen keenya kun hunduu guyyoota dhibbaa gaditti yeroo isaan nuuf deebi'aa. Oromo TV" exists to Inform Entertain, and educate in depth on matters that have value to Oromo audience. Dubbiiwwan dachaa gosa heedduun Kakuu Moofaa irratti argamu. Bantuu fi cuftuu addaa kan ta’e (kan of keessatti qabatu) F. Mammaaksi kun mammaaksoota ummata Oromoo biratti beekamanii fi mammaakaman keessaa mammaaksa ijoo fi warreen akkaan jireenya hawaasummaa keessatti barbaachisoo ta’an keessatti akka ramadamuu danda’us tilmimaamuun nama hin rakkisu. Directed by Muazzam Beg. Kana malees, haalli gilgaalonni adda addaa kitaaba barataatiin ala ta'an itti dalagaman,. AAU Institutional Repository Xiinxala Qabiyyeefi Bifiyyee Mammaaksota Oromoo Gorsa Eeyyantaa Namaa Kennuuf Oolan: Haala Aanaa Qarsaa Maallimaa, Godina Shawaa Kibba Lixaa. Oromo community in Tingvoll and Møre og Romsdal came as Refugee in different years and by different way through to get Protection under the Home Office in Norway. gadoomsuun wal-harkaa fuuchaa baallii bara 2011 tiif muudama adda addaa gaggeessera. Kan akka Fardaa nyaatu gaafa akka namaa nyaatu du’a. Kan biraa ammoo Afaan Oromootiin hojii uumuun barbaachisaadha. Hundaa olitti kan sodaatte itti baaragdu baratoota keenya yoo yahu, dinagdee guddaan tika bobbaasuun baha fi gala isaanii tiksitulle akka mammaaksa Oromoo "Maal baasuuf dhama. Diinaggee irratti fuulleeffachuun kun qalbii dargaggoo gaafii siyaasaa irraa gara diinaggeetti deebisuun warraaqsa kana dhaamsuufi xiinxalli jedhu dhihaataa jira. Amala gaariifi tooftaalee jireenyaa barsiisuuf nifayyadu. To connect with Sadda Addaa, join Facebook today. Heera mootummaa Itoophiyaa keeyyata 49 keeyyata xiqqaa 5 irratti naannoon Oromiyaa faayidaa addaa Bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa argattu seeran akka murta'uu kaa'ee ture. dhiisanii sababa adda addaa walitti xaxu. addaa addaaf gargaaramaa akka turan seenaan lafa kaa‟a. Achumaan fawundeeshinii isaanii dhaabnafi. The Borana Oromo have elected Kura Jarso, 30, as their 71st Abba Gadaa in an elaborate, week long ceremony attended by tens of thousands of people in Badhaasa, southern Oromia. Kana yemmuu jennu, mammaaksa nuti mammaaknu qofas osoo hin taane, kan nutti mammaakamee/mu hubachuu barbaannus yoo ta’e, haala kanaan yoo ilaalle salphatti hubachuu dandeenya. invite Your friend to Oromia Bank And get 0. Kan akka Fardaa nyaatu gaafa akka namaa nyaatu du'a. ""Mammaaksa, Dubbii Qoolaa,Ciigoo, Hiika Jechoota Adda addaa fi kkf mee nuuf maxxansaa walirraa barraa. G(2005) Gidduu kana Intarneeta irraa waanan dubbisee fi natti tole keessaa, Mammaaksa tokkodha. 1 post published by oromsamsungtutorial on June 10, 2016. Jechoota adda addaa Ittiin haa barannuu Siyaasaafi herreega Mee ittiin haa barannuu Mee ittiin haa dubbannuu Afaan keenya guddaa Daranuu haa guddisnuu Mee numarti itti haa yaannuu Ilmaan haa barsiisnu Ittiin haa guddisnuu'… Dachaasaafi walabummaan obboloota isaanii kaayyoo tokkoof walfaana hiriiran barbaacha gara godina Jimmaatti kutan. Mammaaksi kun mammaaksoota ummata Oromoo biratti beekamanii fi mammaakaman keessaa mammaaksa ijoo fi warreen akkaan jireenya hawaasummaa keessatti barbaachisoo ta’an keessatti akka ramadamuu danda’us tilmimaamuun nama hin rakkisu. Isaan kunis kennaa addaa kan namni biraa ijaan arguu hindandeenye moora horii, barruu harkaa, siinii bunaa, aara gaayyaafi aara ixaanaa laaluun waan namaaf oodan niqaban. 5birr per your invitations. Facebook gives people the power to share and makes the. Impressum Oromo TV Founded on June 29,2000 The First Oromo Independent Television Mission Oromo TV seeks to offer thought-provoking, contextual, and nuanced coverage of critical public interest issues thereby bringing much needed attention to underreported stories in the region. Kunis sochiileen misoomaa, nageenyaafi dimookiraasii biyyaafi naannoo ijaaruuf taasifamu kallattii kamiinuu milkaainaan xumuun kan dandaaamus tajaajilawan adda addaa qulqulinaafi saffina qaban hojjattootaan ummataaf kennamuun alatti milkaainni gama kamiinuu argamuu waan hin dandeenyeef, hojjattoota biratti komiifi qeeqni ummataan haala ifaafi. Sababa kanaaf, humnoonni Awropaa sadii naannoo kanatti kolonii qabaachuudhaaf wal dorgomuu jalqabu. Keessayyuu, Ob Diimaa Nagawoo biyya keessatti argamuu isaatti qondaaltoti Tigiraay gammaduu isaaniitu dhagayama. Oduu Haaraya. 08/11/2019 Masrii, Sudaan fi Itiyoophiyaan Marii Dhimma Falmisiisaa Hidha Laga Abbayaa Amajjii Dhufutti Fixachuuf Walii Galan. Garaa laaffifachuu yaadu. Habashoonni, 'Oromoon bardhibbee 16ffaa booda Itoophiyaa keenya seene' jechuu irratti yoo wal tahan, nuti ammoo dubbii kanaaf deebii kenninu irratti dhugaa wal fakkaataa tokko qabaachuu qabna. Leencaa Bosonaa Oromiiyaa está en Facebook. Ilmi namaa waldhalaa baayyataa dhufe, baay'atees faffaca'ee jiraachuuf dirqame, faffaca'uun isaa afaan adda addaa akka horatu isa taasise, afrikaan sanyii tokko, ilmi namaa gurraachi afrikaa keessa jiraatus akkasuma sanyii kan walcaalu hin jiru, anatu sicaala jechuun saba tokko hacuucuu dha, Oromoo gosa Itoophiyaa keessas ta'ee Afrikaa. Hangamuu yoo gube afuufamee qabbaneeffamee liqimfamuun isaa waan hin. Facebook gives people the power to. Kaafuu, biqilootaan keessattuu immoo mukaan wal qabatee sabichi seenaas himu. ageenyi hin jiru. Mammaaksa Oromoo "Qarriffaa Saree Lafeerratti Akeekkatu!" jedhu kan lammii Oromoo taane martuu akka dhagahaa fi mammaakaas guddanne shakkiin hin jiru. pdf), Text File (. Dhuma irratti maraqatu moohama. Mammaaksa Oromoo, Md Boruutiin yoonaree jedhe kan ufii raafate waan jaalatan nyaatanii waan jibban namaa kennan jedhe waraabeessi saroobduun hamma baaste hin himtuu hamma. Boolee bakka addaa Wara Gannuu jedhamee waamamutti waraqaan afaan amaaraan barreeffame waamicha uummata jiraattota naanoo FF kakaasu bittimfamee jira. Fuula kana irratti:- dhimma Oromoo kan ilaalu guyyaa guyyaan; Oduu,Afoola, barreeffama garaa garaa,viidiyoo fi waraabbii sagalee adda addaa asirratti ni maxxanfamu. Yeroo adda addaatti bifa leenjiilleen kan isaan leenjii jechuun nutti ‘hoqqisaa’ turan, “isin gaazexeessitoota warra lixaati miti; isin gaazexeessitoota Itoophiyaati. Hawwii Tulluu Fayyisaa is on Facebook. Kookaa fakeenya fudhachuu dandeenya. Jirattoonni Godinaalee Oromiyaa adda addaa ajjeechaa raayyaan ittisa biyyaa Calanqootti raawwate fi darara ummatarraan gahaa jiru hiriira bahan balaleeffataniiru. 501 likes · 2 talking about this. Waayee kanatu rakkoolee adda addaa uumaa deema. Mammaaksa (makmaaksa)-proverb: Oromia is rich in a variety of ways, including natural resources, manpower and culture. Habashoonni, 'Oromoon bardhibbee 16ffaa booda Itoophiyaa keenya seene' jechuu irratti yoo wal tahan, nuti ammoo dubbii kanaaf deebii kenninu irratti dhugaa wal fakkaataa tokko qabaachuu qabna. This banner text can have markup. Kitaaba Afaan Oromoo Kitaabi haaraan mata. Tooftaa adda addaa uumanii ummata kutaa kanaatti hurrii maru. Mammaaksa Oromoo Kan akka Fardaa nyaatu gaafa akka namaa nyaatu du'a Garaacha dheedhii garaatti beeki Midhaan warra raatuu bona bona nyaatu Haadha hinqabdu hakkoof boochi/boossi Keessuma qamalee raafuu kessati argu Hiyyeessa boo'icha hingorsani hinnuu jalleesee naqa Sareen sarbaa hinqabdu Mukarbaa hinyaabbattu; gadheen qalbii hinqabdu kan darbe hinyaadatu "Kan lafatti wal hin taane muka waliin. Jireenya nuffisiisaa kolfaan dabarsa. Qamaleen karaa bishaan dhugdu dhabde. Jaarsummaanis kanumaan addaan gale. Afoollii seenaa afaaniin dhalootarraa dhalootatti darbuu yoo ta'u, kunis bifa oduu durii, mammaaksa, hiibboo, sirba, weedduu, geerarsaafi haala biraatiin dhihaachuu kan danda'uudha. Leencaa Bosonaa Oromiiyaa está en Facebook. Afaan Oromootiin Ji'oota SIDAAMU AFFINNI DIRU AGAANA Months in English ወራት in Ge'ez, Amharic, and Tigrinya Afaan Oromo (Ji’oota) Sidamu Afoo (AGAANA) English. Maqaalee ji'ootaa waggaa Afaan Oromootiin, SIDAAMU AFFINNI DIRU AGAANA, Months in English and ወራት in Ge'ez, Amharic, and Tigrinya. In the Ethiopian Empire alone, Oromo constitute about 40 million of the 80 million inhabitants of the Ethiopian Empire. ragaan yoo barbaachise, dhaloota har'aa irraa hubachuun ga'aa ta'a. waan ofiifu ol ka’ee deebi’ee taa’u arrabsuuf jarjaruun ykn nan. Yeeroo kana keessatti namootaa adda addaa waliin bilbilaan haasayuudhan karaa Oromumman itti cimtuufi tokkummaan Ummata keenna itti jabaaturratti yaada kiyya laadheen jiraa. Qabsoo sin liqimsaa fi nan liqimsituudhaa. Akkuma kanaan Godina Qelleem Wallaggaa, aanaa Hawwaa galaan, Godina shawaa lixaa aanaa Baakkoo Tiibbee, Horroo Goduruu magaalaa Shaambuu irraa namoota dubbisnee jirra. Yeroo adda addaatti bifa leenjiilleen kan isaan leenjii jechuun nutti 'hoqqisaa' turan, "isin gaazexeessitoota warra lixaati miti; isin gaazexeessitoota Itoophiyaati. Geerarsoota, weedduu fi maammaksoota adda addaa walitti qabu kanan jalqabe baran kutaa 7ffaa baradhutti jedhu. Facebook gives people the power to share and makes the. Yeroo jedhamanitti akka dubichaatti gosa maqaa kan ta’an tapha jechaa (waraabduu sagalee) 6. By Bonsa on March 26, 2018 | Leave a comment. Godinalee Oromiyaa garaa garaa keessatti har'a hiriirri mormii geggeessamuu isaa jiraattonni nuuf ibsanii jidran. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. Oromo Community in Switzerland - Afaan Oromoo - This website is to fortify the communication of Oromos and thereby share different ideas regarding their identity, culture and history of Oromo people. Yaaddoon wayyaanee inni adda duraa, Sochii dhaloota har'aan gaggeeffamaa jiru kana ka'umsa isaa wallaaluudha. mirkaneessa. Guyyaa har’aa wayta Oromoon Finfinneetti of mul’isu ilmaan Oromoo Dirre Dhawaatti ilmaan Nafxenyaatiin tumamaa oolan. Biyya keenya keessattiis, jechootaafi mammaaksa xiinsammuu…. Akkaa 6 hayyoonni Finnegan, (1970) fi Sumner, (1995) jedhanitti,“To define a proverb to be so difficult and that there is no clear cut definition of a proverb. Akkuma kutaa tokkoffaa keessatti ilaalle dandeetti keenya akka hin gabbifanne wantoonni gufuu nutti ta'an keessaa; Hojiin kuni ulfaatadha, galmaan gahuu hin danda'u, yeroon isaa dheeradha, namoonni narraa hin jaallatan, ni tufatu, dogongoruun danda'a sababoota kanaa kana fakkaatan dhiheessun kana hunda maaltu na xaarse osoo adabadhee ta'ee maaltu narraa hir'ata jenne dandeetti keenya. Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers. Qeeramsaa eegee hin qabanu, qabanu gadi hin dhiisanu! Kun mammaaksa Oromooti. Ittiin Haa Barannuu, Siyaasaa fi Herrega. bilisummaa June 12, 2013 June 12, 2013. indexold- Ristorante Sorrento ristoranti in Penisola Sorrentina, il tuo ristorante preferito tra Sorrento, Massa Lubrense, Piano, Meta, Sant'Agnello o Vico Equense. Afaan Oromo'oo kun, afaanota ardii Afrikaatti akka afaan dhalootatti uummanni hedduun afaan ittiin hiikkatanii dubbatan keessaa Afaan Hawusaa biyya Naayijeeriyaatti aanee sadarkaa lammeesso'oo irratti argama. Mammaaksa Oromoo “Qarriffaa Saree Lafeerratti Akeekkatu!” jedhu kan lammii Oromoo taane martuu akka dhagahaa fi mammaakaas guddanne shakkiin hin jiru. Kookaa fakeenya fudhachuu dandeenya. Faarfannaa Adda Addaa - Faarfannaa Afaan Oromoo Faarfannaa Hunduma — banuuf yeroo dheeraa fudhata. Dhiibbaa abbootiin aangoo sababa adda addaatiin irraan gahanu, kan fuulaan mormuu hindandeenye afoolatti fayyadamee morma ykn ibsa. Jiruu gaarii tan qananii, Dhadhaa, deeymaa fi aananii, Marqaa, caccabsaa fi cuukkoo, Suga gaarii dha dhihanni, Qorqodaan qabu nyaanni, Garaan quuftee ijjidaranii. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Haaluma kanan, Godina Iluu Abbaa Booraa Magaalaa Mattuutti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa magaalatti keessatti argaman yeroo lammaffaaf hiriira bahuun gadda. Ilmi namaa waldhalaa baayyataa dhufe, baay'atees faffaca'ee jiraachuuf dirqame, faffaca'uun isaa afaan adda addaa akka horatu isa taasise, afrikaan sanyii tokko, ilmi namaa gurraachi afrikaa keessa jiraatus akkasuma sanyii kan walcaalu hin jiru, anatu sicaala jechuun saba tokko hacuucuu dha, Oromoo gosa Itoophiyaa keessas ta'ee Afrikaa. (Oromocentre, Melbourne, 15 May 2012) The Oromo communities in Melbourne would like to ask the United Nations, Australian Government, US State Departments, EU, Amnesty International, etc that the Oromo Muslims and others even non Muslim believers are under high risk for practicing their religion, thoughts, expression of their opinions based on their democratic rights in Ethiopia, so to put. Aadaalee mimmiidhagoo Oromoonni ittin bekkaman kessaa inni tokko mammaaksa. Barri isaa bara dhengeeddaa (2014), yeroo ayyaanni saboota, sabi-lammootaafi uummattoota Itoophiyaa naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti kabajamee turetti, garoota jilaa naannoolee sagalii Itoophiyaa hunda keessaa dhufaniifi jala bultii. Dm Mangistu is on Facebook. Godiina Adda Oromiyaa Finfinneti dabaluun Heeraa Ethiopia diiggudha. Kanaaf haaloo hadhaawaa itti qabatee, bahaa gala ishii hordofuutti ka’e. Fuula kana irratti:- dhimma Oromoo kan ilaalu guyyaa guyyaan; Oduu,Afoola, barreeffama garaa garaa,viidiyoo fi waraabbii sagalee adda addaa asirratti ni maxxanfamu. Guyyaa har'aa wayta Oromoon Finfinneetti of mul'isu ilmaan Oromoo Dirre Dhawaatti ilmaan Nafxenyaatiin tumamaa oolan. (Saudi Arabia). 1:17 – Christ sent me to spread the good news. Abbootiin gadaa muudamanis sirni bulchiinsa gadaa oromoo sirna dimokiraatawaa waan ta'eef oromummaa keenyatti boonaa,itti gaafatamummaa keenyas ni baana jechuun waadaa galaniiru. Sheek Mohaamad Rashad Abdulle guddina ogbarruu afaan Oromoo keessatti qaban jechuun mijuu guddaa qopheesee isin eega. Posts about Oduu/News written by Qeerroo. Mammaaksa Oromoo. This page includes all the quizzes that have been published on Bankersadda. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. ""Mammaaksa, Dubbii Qoolaa,Ciigoo, Hiika Jechoota Adda addaa fi kkf mee nuuf maxxansaa walirraa barraa. "Dabtarrikoo gariin barumsa, gariin ammoo geerarsafi weedduu ture" jedhu. Afaan Oromoo, Afaanota Afrikaa keessatti baldhinaan dubbataman ka akka Afaan Hawusaa, Afaan Isaahiliifi Afaan Arabaa keessaa isa tokko. Mammaaksa Oromoo Kan akka Fardaa nyaatu gaafa akka namaa nyaatu du'a Garaacha dheedhii garaatti beeki Midhaan warra raatuu bona bona nyaatu Haadha hinqabdu hakkoof boochi/boossi Keessuma qamalee raafuu kessati argu Hiyyeessa boo'icha hingorsani hinnuu jalleesee naqa Sareen sarbaa hinqabdu Mukarbaa hinyaabbattu; gadheen qalbii hinqabdu kan darbe hinyaadatu "Kan lafatti wal hin taane muka waliin. Diinni dargaggoo Oromoo irratti xiyyeeffatee hidhaa, ajjeechaa, ukkaamsuu, arihatamuu fi rakkoolee adda addaa irraan gahu illee dargaggoon osoo hin jilbeenfanne wal gurmeessuu dhaan diddaan agarsiisaa jiru kan diina muddamsuu keessa seensisaa jiruu fi bilisummaan ummata Oromoo kan hin hafne tahuu mirkaneesse dalagaa boonsaa dargaggoo Oromoon. We couldn't have said it any better.